1. Obecná ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky pro nákup (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti gain&again – Lukáš Ptáčník, IČO: 070 94 698, se sídlem na adrese Janovského 1252/20, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsané jako Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona (dále jen „gain&again“) upravují vzájemná práva a povinnosti vzniklé na základě kupní smlouvy uzavřené v souladu s § 2079 a. n. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „kupní smlouva“).

1.2 Ustanovení těchto obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

2. Zboží a jeho cena

2.1 Kupní smlouvou se gain&again jako prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí gain&again jako prodávajícímu kupní cenu.

2.2 Věcí, která je předmětem koupě, se rozumí zejména oblečení, obuv a další předměty, se kterými gain&again běžně obchoduje (dále jen „Zboží“), a které jsou vystavené v nabídce e-shopu gain&again dostupném na internetové stránce www.gainandagain.cz (dále jen „e-shop“).

2.3 Všechno Zboží nabízené na e-shopu je použité, uplatní se na ně tedy § 2167 a. n. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

2.4 Cena Zboží vystaveného na e-shopu je uvedena včetně DPH. Cena Zboží nezahrnuje náklady na poštovné, ani případné náklady na dobírku nebo náklady spojené s platbou, účtované externími poskytovateli těchto služeb.

3. Objednávka Zboží a doprava Zboží poštovní službou

3.1 Zboží nabízené na e-shopu si kupující může nechat dopravit na místo určení pomocí dopravní společnosti. V takovém případě je kupní smlouva uzavřena ve chvíli, kdy gain&again objednávku Zboží potvrdí.

3.2 Od kupní smlouvy uzavřené dle čl. 3.1 těchto obchodních podmínek lze odstoupit ve smyslu čl. 4 těchto obchodních podmínek.

3.3 Náklady na dopravu Zboží kupujícímu hradí kupující, nerozhodne-li gain&again jinak. Aktuální ceník poštovného a dobírky je k dispozici na internetových stránkách gain&again ZDE.

4. Odstoupení od kupní smlouvy

4.1 V případě, kdy je kupní smlouva uzavřená distančním způsobem, tj. způsobem ve smyslu čl. 3 těchto obchodních podmínek, má kupující právo odstoupit od smlouvy, a to bez udání důvodu.

4.2 Kupující gain&again informuje o odstoupení od kupní smlouvy na e-mail info@gainandagain.cz před uplynutím čtrnáctidenní lhůty ode dne převzetí Zboží.

4.3 V návaznost na výzvu gain&again má kupující povinnost zaslat nebo předat gain&again Zboží, které od gain&again obdržel, a to nejpozději do čtrnácti dnů od výzvy gain&again. Lhůta se považuje za dodrženou, pokud kupující Zboží předá dopravci nejpozději poslední den lhůty podle předchozí věty. Náklady spojené s vrácením Zboží nese kupující.

4.4 Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, vrátí mu gain&again bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od kupujícího na základě kupní smlouvy přijal. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který gain&again nabízí, vrátí gain&again kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. gain&again vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

4.5 Kupující odpovídá za snížení hodnoty Zboží v důsledku nakládání se Zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi Zboží, včetně jeho funkčnosti.

5. Práva z vadného plnění

5.1 Zboží je vadné, není-li dodáno ve sjednaném množství, jakosti a provedení.

5.2 Kupující Zboží po převzetí prohlédne a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství.

5.3 Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má Zboží při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy.

5.4 Jakmile zjistí kupující vadu Zboží, je jeho povinností o tom informovat gain&again bez zbytečného odkladu e-mailem. Neoznámí-li kupující vadu Zboží včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

5.5 Gain&again je povinen vydat kupujícímu na jeho žádost písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění v rozsahu stanoveném v § 2166 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

5.6 Pokud to gain&again uzná za nezbytné, je kupující povinen předložit reklamované Zboží k posouzení reklamace. Reklamaci gain&again posoudí do 14 dnů od obdržení reklamovaného Zboží a o jejím vyřízení bude kupujícího v této lhůtě informovat.

6. Doklad a účtenka

6.1 Podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb (dále jen „zákon o evidenci tržeb“) je gain&again jako prodávající povinen při platbě v hotovosti vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. U objednávek, u kterých forma platby podléhá zákonu o evidenci tržeb, vystaví gain&again jakožto prodejce účtenku elektronicky.

6.2 Gain&again zašle doklad či účtenku kupujícímu na e-mail, který kupující uvedl při vyplňování objednávky. Kupující provedením objednávky s touto formou vystavení účtenky a dokladu výslovně souhlasí.

6.3 O vyřizování objednávky, dostupnosti a nedostupnosti Zboží bude gain&again informovat kupujícího na e-mailovou adresu a mobilní číslo, která kupující uvedl při vyplňování objednávky.

7. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

7.1 V případě, že dojde mezi gain&again a kupujícím, který je spotřebitelem, ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: https://www.coi.cz/informace-o-adr.

7.2 Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

8. Závěrečná ustanovení

8.1 Veškerá ujednání mezi gain&again a Nakupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky.

8.2 Znění obchodních podmínek může gain&again měnit či doplňovat.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 2. 2023