1. Obecná ustanovení

1.1 Tyto zásady zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady“) vysvětlují způsob, jakým společnost gain&again – Lukáš Ptáčník, IČO: 070 94 698, se sídlem na adrese Janovského 1252/20, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsané jako Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona (dále jen „gain&again“ nebo “my”) shromažďuje a nakládá s osobní údaji uživatelů portálu dostupného na internetové stránce www.gainandagain.cz (dále jen „e-shop“) a/nebo zájemců o obstarání prodeje gain&again prostřednictvím e-shopu.

1.2 Tyto Zásady popisují to, jaké osobní údaje gain&again zpracovává, jak a k čemu je využívá a jakým způsobem Vaše osobní údaje uchovává v bezpečí. Tyto Zásady představují informaci ve smyslu čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“).

1.3 Podle těchto Zásad jsou zpracovávány osobní údaje v podobě jakékoliv informace, na jejímž základě je možné identifikovat konkrétní fyzickou osobu nebo informace, která se k takové identifikované osobě přímo vztahuje. Údaje zpracovávané gain&again podle těchto Zásad mohou zahrnovat i jiné informace (např. anonymizované), které nejsou osobními údaji.

2. Kdo je Správce Vašich osobních údajů?

2.1 Správcem Vašich osobních údajů je společnost gain&again – Lukáš Ptáčník, IČO: 070 94 698, se sídlem na adrese Janovského 1252/20, Holešovice, 170 00 Praha 7. S jakýmikoliv připomínkami ohledně zpracování osobních údajů nebo v případě uplatnění svých práv se na nás můžete obracet e-mailem na adresu info@gainandagain.cz.

2.2 Společnost gain&again nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů.

3. Proč zpracováváme Vaše osobní údaje?

3.1 Vaše osobní údaje zpracováváme zejména proto, že zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné pro plnění smlouvy uzavírané mezi Vámi a námi (zejména kupní smlouvy nebo komisionářské smlouvy, na základě které obstaráváme prodej Vašeho zboží). Bez poskytnutí údajů v nezbytném rozsahu nemůže dojít k uzavření smlouvy a jejímu řádnému plnění.

3.2 V ostatních případech Vaše osobní údaje zpracováváme pouze pro účely, pro které jste nám udělili souhlas, udělený typicky ve webovém formuláři nebo v komunikaci s námi. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, nicméně bez jejich poskytnutí nelze požadavky řešit adresně a vyrozumět Vás o přijatých opatřeních.

4. Jaké osobní údaje zpracováváme?

4.1 Zpracováváme osobní údaje, které nám sami poskytnete vyplněním formulářů objednávky nebo žádosti o obstarání prodeje. Zpracováváme tak Váš email, jméno, příjmení, telefonní číslo, bankovní spojení, informace o stavu oblečení a jiného zboží, které nám předáváte do komise, případně také obchodní firmu, IČO, DIČ, adresu sídla nebo jiné informace, které nám sami poskytnete.

4.2 Při Vaší návštěvě e-shopu dále pasivně zpracováváme technické informace, jako je např. IP adresa, typ internetového prohlížeče, operačního systému nebo další technická metadata, jako je nastavení časového pásma. Informace o Vašem chování na e-shopu se mohou v anonymizované podobě ukládat a sloužit tak k analýze z důvodu vylepšování funkčnosti e-shopu.

4.3 Pro účely zajištění lepšího provozu e-shopu a marketingu dále využíváme informace o Vaší aktivitě na e-shopu a prohlížených nabídkách. Tyto údaje jsou získávány automatizovaně prostřednictvím nástrojů využívajících tzv. cookies. Pokud máte ve svém zařízení povoleno ukládání cookies, jsou tyto údaje získávány i prostřednictvím těchto souborů. Pokud se zpracováním cookies nesouhlasíte, prosíme o jejich vypnutí v nastavení Vašeho internetového prohlížeče. Upozorňujeme, že vypnutím cookies znemožníte fungování některých základních funkcí, jako je například přidání položek do košíku.

4.4 Agregované údaje a pasivně shromážděné informace mohou sloužit pro vytvoření obecných statistických přehledů. Tyto přehledy jsou anonymizované a Vaše osobní údaje ve smyslu nařízení GDPR neobsahují.

5. Pro jaké účely údaje zpracováváme?

5.1 Zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné pro splnění smluvního vztahu založeného na základě kupní, komisionářské nebo jiné smlouvy a výkonu práv a povinností z toho plynoucích; bez poskytnutí těchto údajů není možné smlouvu uzavřít a z naší strany splnit.

5.2 Vaše osobní údaje dále zpracováváme za účelem vedení evidence zákazníků e-shopu a evidence o prodaném zboží, správy uživatelského účtu registrovaného zákazníka e-shopu, péče o zákazníka (vyřizování stížností či reklamací, vyřizování dotazů týkajících se e-shopu apod.), zákaznického hodnocení e-shopu (poskytnete-li jej), výkonu marketingových aktivit (např. zobrazování reklam, remarketing, provádění analýz aj.) a ve stanovených případech přímého marketingu. Pro účely zajištění lepší funkčnosti e-shopu dále využíváme informace o Vaší aktivitě na e-shopu.

5.3 Vaše osobní údaje dále můžeme zpracovávat z důvodu kontroly orgánů veřejné moci.

6. Jak je to s automatickým rozhodováním a profilováním?

6.1 Vaše osobní údaje nejsou předmětem automatického rozhodování včetně profilování ve smyslu článku 22 odst. 1 a 4 nařízení GDPR.

7. Komu předáváme Vaše osobní údaje?

7.1 Vaše osobní údaje využíváme zejména pro naše interní potřeby.

7.2 Veškeré potřebné služby ale nedovedeme realizovat vlastními silami, proto využíváme i služeb specializovaných společností (například doprava zboží, analytika, účetnictví atd.). Těmto společnostem poskytujeme pouze informace, které potřebují k plnění jejich specifických povinností, které mohou zahrnovat, nicméně v naprosté většině situací nezahrnují, Vaše osobní údaje. Tito poskytovatelé služeb jsou oprávněni používat tyto informace pouze tak, jak je to nezbytné pro poskytování jejich služeb pro nás, a tuto činnosti vykonávají na základě řádně uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů.

7.3 Momentálně spolupracujeme s následujícími společnostmi:

  • Zásilkovna s.r.o., Lihovarská 1060/12, 190 00 Praha 9;
  • Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Ireland;
  • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Dublin;
  • Amazon Web Services EMEA SARL, 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg;

7.4 Žádné třetí straně osobní údaje nepředáváme za účelem jejich dalšího zpracování.

8. Kde data uchováváme?

8.1 Data jsou uchovávána na našich zálohovaných serverech a v datovém centru společnosti WEDOS Internet, a. s. Zabezpečení datového centra je plně v souladu s GDPR. Veškerá komunikace mezi Vaším zařízením a našimi webovými servery je šifrovaná.

9. Jak dlouho Vaše osobní údaje zpracováváme?

9.1 Vaše osobní údaje, jejichž zpracování podléhá Vašemu souhlasu, zpracováváme do doby, než dojde k odvolání souhlasu, maximálně však po dobu 3 let od okamžiku jeho udělení. Vaše osobní údaje, které zpracováváme na základě jiného právního důvodu, jsou u nás uloženy po celou dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu 3 let.

9.2 Po uplynutí výše uvedených dob osobní údaje uchováváme nebo jinak zpracováváme pouze, pokud to vyžadují příslušné právní předpisy.

9.3 Jakmile uplyne doba, po kterou jsme je povinni uchovávat podle právních předpisů, tak Vaše osobní údaje anonymizujeme nebo vymažeme z našich databází a systémů.

10. Jaká máte práva?

10.1 Vaše údaje zpracováváme transparentně, korektně, v souladu s nařízením GDPR a obecně závaznými právními předpisy. Máte právo na přístup ke svým údajům a právo na jejich opravu či doplnění. V případech zpracování Vašich údajů, ke kterým jste udělili souhlas, jste oprávněni tento souhlas kdykoli odvolat. Dále máte právo požadovat přenesení Vašich osobních údajů, právo být informován o porušení zabezpečení Vašich osobních údajů a za určitých podmínek také právo na výmaz některých osobních údajů, které v souvislosti s Vámi zpracováváme.

10.2 Právo na přístup ke svým údajům a Vaše další práva uplatníte žádostí zaslanou elektronicky na info@gainandagain.cz, stejně jako jakékoli další dotazy. Pokud se domníváte, že zpracování Vašich údajů není v pořádku, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Tyto zásady zpracování osobních údajů nabývají účinnosti dnem 1. 10. 2021