1. Obecná ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky pro obstarání prodeje (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti gain&again – Lukáš Ptáčník, IČO: 070 94 698, se sídlem na adrese Janovského 1252/20, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsané jako Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona (dále jen „gain&again“) upravují vzájemná práva a povinnosti vzniklé na základě komisionářské smlouvy uzavřené v souladu s § 2455 a. n. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „komisionářská smlouva“). Ustanovení těchto obchodních podmínek jsou nedílnou součástí komisionářské smlouvy.

1.2 Uzavřením komisionářské smlouvy komitent, tj. podnikatel či spotřebitel, který má zájem na obstarání prodeje gain&again (dále jen „Zájemce“), pověřuje gain&again, aby jako komisionář obstaral prodej zboží za cenu, kterou gain&again uzná za vhodné, a poté, aby cenu dle vlastního přesvědčení snižoval v holandské aukci až do chvíle, kdy je Zboží zakoupeno zákazníkem, nebo kdy se stane neprodejným, a výtěžek z prodeje Zboží ponížený o odměnu gain&again zaslal na bankovní účet, který mu za tímto účelem sdělí Zájemce při předání Zboží. V případě, kdy gain&again Zboží posoudí jako neprodejné, Zájemce gain&again pověřuje, aby takové neprodejné Zboží zlikvidoval.

1.3 Zbožím se rozumí zejména oblečení, obuv a další předměty, se kterými gain&again běžně obchoduje a které Zájemce gain&again předá za účelem obstarání prodeje gain&again (dále jen „Zboží“).

1.4 Gain&again obstarává prodej Zboží vlastním jménem pro Zájemce a na jeho účet a poskytuje mu s tím související služby, které jsou především:

i. posouzení hodnoty Zboží, tj. zda je Zboží vhodné k dalšímu prodeji a pokud ano, za jakou výchozí cenu;

ii. nafocení Zboží, vytvoření nabídky na e-shopu dostupném na internetové stránce www.gainandagain.cz (dále jen „e-shop“) a správa této nabídky;

iii. nabízení Zboží k prodeji na e-shopu gain&again a případně i na pobočkách gain&again.

1.5 Gain&again chrání Zájemcovy zájmy, které mu byly oznámeny nebo které lze rozumně předpokládat z povahy obchodu a Zboží, a zpraví ho o každé okolnosti, která může mít vliv na změnu obstarávání prodeje. Informace o stavu obstarávání prodeje jsou pro Zájemce dostupné prostřednictvím systému na stránkách e-shopu.

2. Předběžné posouzení prodejnosti Zboží

2.1 Gain&again potenciálním Zájemcům o zajištění služby obstarání prodeje Zboží poskytuje zdarma službu předběžného posouzení prodejnosti Zboží. Na předběžné posouzení prodejnosti Zboží v souladu s tímto čl. 2 nemá Zájemce právní nárok.

2.2 Gain&again na základě fotografie a popisu Zboží posoudí smysluplnost prodeje Zboží jako celku (nikoli hodnotu samostatného oblečení nebo jiného zboží), zejména s ohledem na fyzický stav Zboží a předchozí zkušenosti s prodejem. Zboží, které je špinavé, příliš seprané nebo jinak mechanicky poškozené, gain&again nemusí posoudit jako prodejné. 

3. Předání Zboží do komise

3.1 Zboží může být gain&again dopraveno následujícími způsoby:

i. prostřednictvím Zásilkovny na základě číselného kódu, který gain&again zašle Zájemci společně s pokyny k odeslání Zboží na základě předběžného posouzení Zboží jako prodejného v souladu s čl. 2 těchto obchodních podmínek; nebo

ii. prostřednictvím služby třetí strany (zejména poštou nebo kurýrem).

3.2 Náklady na dopravu Zboží do gain&again hradí Zájemce. V případech, které určí gain&again, hradí dopravu Zboží do gain&again sám gain&again.

3.3 Komisionářská smlouva je uzavřena okamžikem, kdy gain&again převezme Zboží v souladu s čl. 3 těchto obchodních podmínek.

3.4 Gain&again může Zboží bez udání důvodu odmítnout a nepřevzít. Zájemce nemá právní nárok na to, aby bylo jeho Zboží přijato gain&again do komise.

3.5 Pokud gain&again předběžně posoudí Zboží v souladu s čl. 2 těchto obchodních podmínek jako prodejné, avšak zaslané Zboží nebude odpovídat zaslaným fotografiím nebo popisu, případně bude mít v popisu neuvedené vady, není gain&again povinen takové Zboží do komise přijmout. Takové Zboží je označeno jako neprodejné a gain&again ho na své náklady zlikviduje v souladu s čl. 4.5 těchto obchodních podmínek.

4. Následné posouzení prodejnosti Zboží

4.1 Po převzetí Zboží s čl. 3 těchto obchodních podmínek gain&again posoudí, zda je Zboží vhodné k dalšímu prodeji. Zájemce je povinen sdělit gain&again všechny relevantní informace a nezamlčet nic, co by mohlo mít vliv na prodejnost nebo hodnotu Zboží.

4.2 Gain&again bude Zájemce informovat o tom, které položky posoudil jako prodejné a jaká je navržená prodejní cena jednotlivých položek, a to do 10 pracovních dnů od převzetí Zboží.

4.3 Jestliže se převzaté Zboží nachází ve špatném stavu, posoudí ho gain&again jako neprodejné. Za špatný stav se považuje zejména Zboží mechanicky poškozené či Zboží jevící známky značného opotřebení. 

4.4 Za neprodejné Zboží se dále považuje položka, jejíž navržená prodejní cena dosazuje částky nižší než 50 Kč.

4.5 Zájemce tímto pověřuje gain&again, aby Zboží, které posoudí jako neprodejné, na vlastní náklady zlikvidoval.

5. Určení ceny Zboží a prodej Zboží

5.1 Výchozí cenu, za kterou budou jednotlivé položky Zboží nabízeny na e-shopu (dále jen „Výchozí cena“), určuje gain&again dle stavu jednotlivých položek Zboží a na základě své databáze historických prodejů. V případě, kdy není možné ceny položky Zboží zjistit na základě databáze historických prodejů, určí Výchozí cenu pověřený kompetentní zaměstnanec gain&again na základě předchozí zkušenosti s prodejem podobných položek.

5.2 Výchozí cena je vyvolávací cenou v holandské aukci. Cena jednotlivých položek Zboží je postupně snižována až do chvíle, kdy je položka zakoupena zákazníkem. Výši a rychlost postupného snižování ceny Zboží určuje gain&again.

5.3 V případě, kdy se cena položky na základě holandské aukce sníží pod částku 50 Kč, považuje se položka za neprodejnou. V takovém případě gain&again položku na své náklady zlikviduje v souladu s čl. 4.5 těchto obchodních podmínek.

5.4 V okamžiku, kdy dojde k prodeji položky, vzniká Zájemci nárok na výtěžek z prodeje dle obchodních podmínek platných v den převzetí Zboží.

5.5 Z každé prodané položky náleží Zájemci výtěžek z prodeje odpovídající 50 % z dosažené prodejní ceny.

5.6 Gain&again vyplatí výtěžek z prodeje položky Zájemci do 1 měsíce od prodeje položky.

5.7 Výplata výtěžku je možná jen na český nebo slovenský bankovní účet.

6. Odvolání prodeje

6.1 Zájemce má právo odvolat příkaz k obstarání prodeje jednotlivé položky Zboží (dále jen „Odvolání prodeje“) jen do doby, než vznikne závazek gain&again vůči kupujícímu nebo než je Zboží označeno gain&again jako neprodejné. V jiném případě nelze od komisionářské smlouvy odstoupit.

6.2 V případě Odvolání prodeje po tom, co gain&again Zájemci poskytl služby dle čl. 1.4 těchto obchodních podmínek, je Zájemce povinen nahradit gain&again náklady, které gain&again vynaložil na obstarání prodeje. Gain&again odvolanou položku odešle na adresu uvedenou Zájemcem do 14 dnů od obdržení částky za Odvolání prodeje. Náklady na dopravu odvolané položky k Zájemci hradí Zájemce.

6.3 Gain&again je oprávněn Zboží zadržet, dokud náklady na obstarání prodeje, včetně případných nákladů na dopravu, od Zájemce neobdrží.

7. Závěrečná ustanovení

7.1 Veškerá ujednání mezi gain&again a Zájemcem se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený komisionářskou smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky.

7.2 Znění obchodních podmínek může gain&again měnit či doplňovat.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 2. 2023